Jednokratna novčana pomoć

Jednokratna pomoć je pomoć koja se obezbeđuje licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava daobezbedi odeću, obuću i troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja.

Jednokratna pomoć može biti novčana ili u naturi.

Jednokratna pomoć utvrđuje se pojedincu ili porodici za:

  1. Naknadu putnih troškova i ishranu ako se iznenada ili trenutno nađu u izuzetno teškoj situaciji
  2. Slučaj teških posledica elementarnih nepogoda
  3. Druge opravdane slučajeve


Naknada za putne troškove i ishranu utvrđuje se licu ili porodici, koje se nađe na teritoriji opštine Kikinda, izvan svog prebivališta, a u stanju trenutne izuzetno teške situacije, za povratak u mesto prebivališta, odnosno za odvođenje u prihvatilište.Licu koje nije u stanju da se samo vrati u mesto odredišta, određuje se pratilac.Iznos naknade određuje se u visini stvarnih troškova prevoza premacenama u javnom prevozu, a za ishranu priznaje se svaki dan po 50% od visine dnevnice za službeni put.

Naknada za slučaj teških posledica elementarnih nepogoda, može se utvrditi korisniku novčane socijalne pomoći, najviše do dve prosečne mesečne zarade ostvarene u opštini u prethodnom mesecu, u zavisnosti od težine i obima nastalih posledica.

Jednokratna pomoć može se odobriti i u drugim izuzetno teškim situacijama, do visinenivoa socijalne sigurnosti pojedinca u prethodnom mesecu, na predlog stručnog radnika Centra za socijalni rad. Pomoć u naturi sastoji se u nabavci paketa hrane, higijene i ogreva. Obezbeđuje se socio-ekonomski ugroženim korisnicima koji su u stanju socijalne potrebe, u saradnji sa Crvenim krstom i Fondom solidarnosti opštine Kikinda.
A