Organizacione jedinice centra

Aktivnosti iz delatnosti Centra organizuju se kroz rad službi kao organizacionih jedinica Centra. Poslovi u Centru grupišu se prema specifičnim karakteristikama grupa korisnika, prema funkcijama, odnosno prirodi radnih procesa, prema ishodima koji nastaju u procesu realizacije pomoći i podrške korisnicima i načinu zadovoljavanja njihovih potreba u skladu sa odgovornostima, znanjima i veštinama zaposlenih. Poslovi koji se obavljaju grupišu se na:

Poslovi socijalnog rada obuhvataju: osiguranje pristupa i korišćenje usluga pomoći i podrške porodici, odnosno njenom pojedinom članu, što podrazumeva prijem, procenu, planiranje, obezbeđenje direktnih usluga, sprovođenje mera pravne zaštite korisnika i evaluaciju preduzetih usluga i mera zaštite. Na poslovima socijalnog rada angažovano je 12 voditelja slučaja u dve stručne službe: Služba za decu i mlade i Služba za odrasle i stare. U okviru Službe za ostvarivanje lokalnih usluga iz socijalne zaštite angožovan je jedan stručni radnik/koordinator službe.

Voditelj slučaja je stručnjak zadužen za konkretan slučaj koji procenjuje i koordinira postupkom procene potreba konkretnog korisnika,preduzima mere i koordinira preduzimanje mera u zaštiti i podršci korisniku, koristeći potencijale centra i drugih službi i resursa u lokalnoj zajednici.

Voditelj slučaja u organizovanju i upravljanju radom na slučaju:
 1. vodi računa da se u svim fazama postupka pružanja usluga korisniku, u skladu sa profesionalnim standardima i etikom, obezbeđuje ostvarivanje najboljeg interesa korisnika;
 2. u svim fazama postupka upoznaje korisnika sa mogućnostima službe i njegovim pravima da aktivno učestvuje u postupku zaštite a posebno u postupku donošenja odluka, koje se njega tiču;
 3. poštuje privatnost korisnika i čuva poverljivost informacija o korisniku;
 4. organizuje i realizuje pružanje usluga i obezbeđenje mera pravne zaštite konkretnom korisniku u svim fazama stručnog rada kod prijema, početne procene,procene,planiranja, implementacije, evaluacije i ponovne procene;
 5. koordinira rad na konkretnom slučaju unutar službe centra i sa službama u lokalnoj zajednici;
 6. odlučuje, zajedno sa supervizorom, o otvaranju rada na slučaju i planira početnu procenu;
 7. odlučuje, zajedno sa supervizorom o potrebi rada na usmerenoj proceni stanja i potrebakorisnika, obrazlaže potrebu usmerene procene i planira njenu realizaciju;
 8. sačinjava predlog plana usluga i, zajedno sa supervizorom, odlučuje o njegovom sadržaju, dinamici realizacije i rokovima za evaluaciju;
 9. prema sačinjenom planu prati realizaciju primenjenih usluga, uređuje i koordinira pružanje podrške i pruža neposrednu podršku korisniku;
 10. sagledava, zajedno sa supervizorom, rezultate evaluacije i donosi odluku o potrebi za ponovnom procenom;
 11. vodi evidenciju i dokumentaciju o korisniku i radu sa korisnikom propisanu zakonom i propisima donetim na osnovu zakona;


Upravno-pravni poslovi obuhvataju primenu upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenju odluka u upravnim stvarima, pokretanje sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom. Upravno-pravne poslovi obuhvataju vođenje evidencije i izdavanje uverenja o štićenicima, izdržavanim licima, licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici te drugim činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, zatim poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešća u proceni, planiranju i realizaciji u Upravni poslovi obuhvataju i primenu upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenju odluka u upravnim stvarima čije je rešavanje zakonom povereno centru za socijalni rad. Upravno-pravne poslove obavljaju 2 pravnika.

Poslovi planiranja i razvoja obuhvataju sačinjavanje operativnih planova rada centra, godišnje izveštavanje delatnosti, korisnicima i uslugama CSR. Pored statističko – analitičkih prikaza i posebnih izvoda namenjenih raznim zainteresovanim službama, ustanovama i pojedincima, ova grupa poslova obuhvata i istraživanja od značaja za unapređenje postojećih i razvoj nedostajućih usluga Centra. U domenu ove grupe poslova je i rad na promociji uloge Centra kako na lokalnom nivou tako i na planu šire društvene zajednice, iniciranje razvoja nedostajućih usluga u okrugu, razvijanje međusektorskog partnerstva, iniciranjem i učestvovanjem u izradi i usvajanju protokola o saradnji i formiranjem međusektorskih timova; predlaganje i učestvovanje u izradi strateških i akcionih planova; razvoja sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou; pokretanje inicijativa i učestvovanje u formiranju tela za planiranje i razvoj socijalne zaštite i socijalne politike. Na poslovima planiranja i razvoja zaposlen je sociolog.

Finansijsko-administrativne i pomoćne poslove u ovoj službi zaposleno je 2 računovodstvena radnika, administrativni radnik, vozač, radnik na obezbeđenju i pomoćni radnik.

U Centru postoji 5 organizacionih jedinice-službi: Služba za decu i mlade, Služba za odrasle i stare, Služba za upravno-pravne poslove- (u okviru ove službe obrazuju se: Prijemna kancelarija i Kancelarija za materijalna davanja),Služba za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite i Služba za finansijsko administrativne poslove.

U Centru postoji 1 supervizor za Službu za decu i mlade i Službu za odrasle i stare, kao i 1 stručni radnik/supervizor koji obavlja 50 % supervizije na poslovima hraniteljstva i starteljstva.

A