Organizacija centra

Organizaciju Centra čine:

1. Direktor
2. Stručna savetodavna tela
3. Organizacione jedinice

Direktor

Direktor rukovodi Centrom i predstavlja ga pred svim drugim subjektima i pravnim licima. Direktor Centra odgovoran je za zakonitost rada, poštovanje standarda stručnog rada i donosi odluke u skladu sa zakonom.

Direktor Centra:

 1. sprovodi odluke Upravnog i Nadzornog odbora, upozorava kada neke odluke nisu u skladu sa zakonom i o tome obaveštava osnivača
 2. rukovodi stalnim savetodavnim telom Kolegijumom
 3. odgovoran je za organizovanje rada u Centru tj. obezbeđuje jasnu i funkcionalnu organizaciju Centra, kao i pravila i procedure na nivou Centra
 4. odgovoran je za planiranje i razvoj, razvoj preventivnih programa,organizovanje i kontrolu zaposlenih
 5. obezbeđuje javnost rada, poštovanje prava i dostojanstva korisnika,zaštitu od diskriminacije, dostupnost usluga, razvijanje socijalnih funkcija lokalne zajednice, efikasnost i ekonomičnost u radu, stručno usavršavanje, vođenje dokumentacije,vođenje evidencije i dokumentacije, poverljivost
 6. donosi odluku o izmeštanju pojedinih stručnih radnika iz organizacionih jedinica
 7. inicira razvoj nedostajućih usluga
 8. inicira međusektorska partnerstva i izradu protokola o saradnji
 9. planiranje i razvoj socijalne zaštite i socijalne politike na lokalnom nivou
 10. vrši permanentno informisanje lokalne zajednice o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima Centra da odgovori na te potrebe
 11. prati kvalitet pruženih usluga Centra
 12. sprovodi sve druge aktivnosti vezane za unapređenje rada Centra i poboljšanje kvaliteta usluga koje obezbeđuje Centar
 13. zaključuje ugovore za račun Centra, obavlja nadzor nad finansijskim poslovanjem i naredbodavac je za izvršenje finansijkog plana
 14. donosi sva potrebna akta za funkcionisanje Centra

U Centru se formiraju stalna i povremena stručna tela.

Stalna stručna tela su: Kolegijum rukovodilaca, Kolegijum službe i Stalna komisija organa starateljstva.

Povremena stručna tela su stručni timovi.Kolegijum rukovodilaca je stalno savetodavno telo direktora u čijem radu učestvuju rukovodilac službi, supervizori i pravnik. Kolegijum pomaže direktoru u donošenju upravljačkih odluka koje se odnose na unutrašnju organizaciju rada i mera za unapređenje efikasnosti i ekonomičnosti u obavljanju poslova. Kolegijum razmatra opšta pitanja i donosi zaključke od značaja za unapređenje stručnog rada, dodatnog obrazovanja zaposlenih, unapređenja položaja korisnika, ostvarivanju stručne saradnje i koordinacije između organizacionih jedinica centra.

Kolegijum službe je stručno telo koje čine rukovodilac službe, supervizor i voditelji slučaja. Kolegijum službe razmatra pitanja i donosi zaključke od značaja za rad službe i unapređenje stručnih procedura u radu sa korisnicima.

Stalna komisija organa starateljstva formira se u skladu sa zakonom radi izvršenja poslova popisa i procene vrednosti imovine maloletnih i punoletnih štićenika.

Stručni tim je stručno telo u čijem radu učestvuju supervizor, voditelj slučaja i stručnjaci posebnih specijalnosti i iz ili izvan organizacione jedinice centra, odnosno iz drugih ustanova i organizacija. Rukovodilac službe odnosno supervizor, na predlog voditelja slučaja kada ovaj proceni da je potrebna pomoć ili dodatna stručna podrška drugih specijalnosti radi izvršenja procene stanja i potreba pojedinog korisnika, planiranja aktivnosti, pružanja usluga i preduzimanja mera pravn zaštite pojedinog korisnika.

Stručni tim se obavezno formira odlukom rukovodilaca službe:

 1. kada je potrebno izvršenje poslova koji su zakonom ili podzakonskim propisima određeni da se obavljaju timski (npr. Procena opšte podobnosti budućih usvojitelja, hranitelja i startelja)
 2. kada je potrebno doneti odluku o zasnivanju usvojenja
 3. kada se razmatra starteljski izveštaj privremnog startelja i startelja. Pored supervizora, voditelja slučaja i stručnjaka potrebnih specijalnosti, u ovim timovima obavezno učestvuju i pravnik i rukovodilac službe
 4. kada se odlučuje o davanju prethodne saglasnosti staratelju za obavljanje poslova koji prelaze okvire redovnih poslova u zastupanja štićenika ili redovnog upravljanja njegovom imovinom
 5. kada je potrebno odlučiti o davanju prethodne saglasnosti za raspolaganje imovinom štićenika, odnosno raspolaganje imovinom deteta pod roditeljskim staranjem
A